Lars Ståhl Verkstads AB

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring.

Denna policy avseende intergritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Lars Ståhl Verkstads AB, org.nr. 556620-5125, Västerlånggatan 22, 73230 Arboga, tel 0589-12447, e-post: lsvab@stahlverkstad.se, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Lars Ståhl Verkstads AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt, såsom besök på webbplats.

Behandling av personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår policy

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vårt företags verksamhet.

• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

• Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter.

Begrepp

Personuppgift
Information som direkt eller indirekt hör samman med en fysiskt levande person. Exempelvis, namn, registreringsnummer, kontaktuppgifter och IP-nummer.

Behandling
Insamling, registrering och lagring av personuppgifter räknas som behandling.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. I detta fallet Lars Ståhl Verkstads AB.

Insamling av uppgifter och uppgifternas ändamål

Följande uppgifter samlar vi in:

Kundregister för fakturering samt namn och adress på kontantfaktura
Vårt företag har en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Kontaktuppgifter e-post
Gäller i de fall en längre konversation förekommit. Enstaka meddelanden rensas regelbundet inom en månad.

Eventuella inlägg på Facebook-sida
Inläggen i fråga sparas 3 år, för att sedan rensas bort.

Förmedling av personuppgifter

Vi förmedlar inga personuppgifter.

Dina rättigheter

Utdrag, korrigering och radering
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.

Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Cookies

Vi använder inte cookies.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy,

behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår

kontaktinformation återfinner du i detta dokuments inledning.

Ändring av denna integritetspolicy

Lars Ståhl Verkstads AB kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid finnas tillgänglig på stahlverkstad.se.

Senast uppdaterad den 2022-05-10.